14 czerwca 2009 – odbyło się ostatnie szkolenie w ramach projektu „Wzrost potencjału PRO LOQUELA SILESIANA kluczem do poprawy stosunków społeczno-językowych na Górnym Śląsku”.

10 czerwca 2009 – projekt „Śląski elementarz – przez oświatę do kultury regionalnej” w ramach Krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2009 r. uzyskał podczas oceny merytorycznej 189 punktów i otrzymał dotację w wysokości 39 999,00 zł.

5 czerwca 2009 – Zarząd Główny podjął uchwały w sprawie złożenia na ogłoszony przez Marszałka Województwa Śląskiego konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.4/2009 wniosków o dofinansowanie projektów „Edukacja regionalna kluczem budowy społeczeństwa obywatelskiego w Chorzowie” i „Edukacja regionalna kluczem budowy społeczeństwa obywatelskiego w Świętcochłowicach”.

13 maja 2009 – członkowie Zarządu Głównego wzięli udział w spotkaniu z posłem Markiem Plurą w siedzibie Związku Górnośląskiego w Katowicach. Spotkanie, w którym wzięli też udział przedstawiciele m.in. Związku Górnośląskiego, Ruchu Autonomii Śląska i towarzystwa „Danga”, poświęcone było sprawie nowelizacji Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

9 maja 2009 – odbyło się pierwsze szkolenie w ramach projektu „Wzrost potencjału PRO LOQUELA SILESIANA kluczem do poprawy stosunków społeczno-językowych na Górnym Śląsku”.

20 marca 2009 – Zarząd Główny podjął uchwały w sprawie zgłoszenia wniosków o dofinansowanie projektów „Śląski elementarz – przez oświatę do kultury regionalnej” w konkursie Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministra Pracy i Polityki Społecznej i ’Czy tu wypado godać czy tylko mówić?’ – Przeciwdziałanie miękkiej dyskryminacji osób mówiących po śląsku” w konkursie Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

20 lutego 2009 – odbyło się sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków, podczas którego członkowie Towarzystwa nadali honorowe członkostwo prof. Jolancie Tambor, prof. Bogusławowi Wyderce, posłom Markowi Plurze, Lucjanowi Karasiewiczowi, Marii Nowak, Kazimierzowi Kutzowi oraz Józefowi Kuliszowi, Michałowi Smolorzowi i Andrzejowi Skupińskiemu. Wszystkie wymienione osoby przyjęły członkostwo honorowe.

19 lutego 2009 – w siedzibie Starochorzowskiej Fundacji Kultury odbył się finał konkursu literackiego dla uczniów szkół podstawowych „U nos we Gody”. Organizatorem konkursu było nasze Towarzystwo i Szkoła Podstawowa nr 24 w Chorzowie. Nagrody ufundowała firma P.H.U. Hanysek z Chorzowa. Nagrody w kategorii wiekowej dla klas I-III otrzymali Maciej Cmok z Rudy Śląskiej i Paweł Nowak z Chorzowa, zaś nagrody w kategorii wiekowej dla klas IV-VI – Zofia Ogrodowczyk ze Świętochłowic i Mateusz Nawrat z Rudy Śląskiej. Wyróżnienia otrzymali: Kamil Sus z Rudy Śląskiej, Dajana Misz z Kotulina, Martyna Wandzioch z Chorzowa, Przemysław Ganita z Rudy Śląskiej, Paulina Kokoszka z Kotulina i Julia Sidełko z Mikołowa.

13 lutego 2009 – na pierwszej stronie regionalnego dodatku „Gazety Wyborczej” zamieszczony został artykuł Przemysława Jedleckiego „Ślabikorz dlo Ślůnzokůw” przetłumaczony na śląski przez sekretarza Towarzystwa. Ilustracją artykułu była fotografia prezesa Towarzystwa przekonującego czytelników, by nie wstydzili się mówić po śląsku.

4 lutego 2009 – członkowie Zarządu Głównego wzięli udział w spotkaniu w biurze poselskim posła Marka Plury. Spotkanie poświęcone było sprawie nowelizacji Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

20 stycznia 2009 – w portalu „Nasza Klasa” uruchomiony został profil „Pro Loquela Silesiana”.

8 stycznia 2009 – Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał Towarzystwo do rejestru Organizacji Pożytku Publicznego.

27 grudnia 2008 – zwołane zostało Walne Zgromadzenie Członków, które zatwierdziło kolejne zmiany w Statucie, by dostosować go do wymogów Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

15 grudnia 2008 – projekt „Wzrost potencjału PRO LOQUELA SILESIANA kluczem do poprawy stosunków społeczno-językowych na Górnym Śląsku” złożony w IV edycji konkursu Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach komponentu „Demokracja i społeczeństwo obywatelskie” uzyskał podczas oceny merytorycznej 96 punktów na 100 możliwych i otrzymał dotację w wysokości 48 950,00 zł.

12 grudnia 2008 – pierwsze spotkanie członków, kandydatów i sympatyków w Szkole Podstawowej nr 24 w Chorzowie Starym. Spotkanie to uświetnił swoją obecnością Andrzej „Toluś” Skupiński, znany śląski aktor i artysta estradowy.

8 grudnia 2008 – na Uniwersytecie Śląskim pod przewodnictwem pani prof. Jolanty Tambor odbyło się pierwsze spotkanie w sprawie śląskiego elementarza.

3 grudnia 2008 – dwaj członkowie Towarzystwa, Andrzej Szczeponek i Alan Zych, wzięli udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych poświęconej tematowi „Ślązacy – dynamika tożsamości, aspiracje językowe, identyfikacje narodowe”.

15 października 2008 – Zarząd Główny Towarzystwa wraz z Zarządem Towarzystwa „Danga” wystosował list do dyrektora programowego TVSilesia w sprawie emisji serialu „Niewolnica Isaura” w śląskiej wersji językowej: „Apelujemy zatem, by poziom żartu i parodii w trakcie realizacji śląskiej wersji językowej serialu „Niewolnica Isaura” został ograniczony do minimum. Apelujemy również o to, by Telewizja Silesia zadbała o odpowiedni poziom śląskiej mowy, o ukazanie jej urody i barwności, o to, by nie była ona byle jaka, rynsztokowa.”

11 października 2008 – Zarząd Główny podjął uchwałę w sprawie zgłoszenia wniosku o dofinansowanie projektu „Wzrost potencjału PRO LOQUELA SILESIANA kluczem do poprawy stosunków społeczno-językowych na Górnym Śląsku” do IV edycji konkursu Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach komponentu „Demokracja i społeczeństwo obywatelskie”.

11-13 września 2008 – nasz członek, Andrzej Szczeponek, wziął udział w konferencji „Polityka językowa i regiony Europy” zorganizowanej w Gdańsku przez EBLUL, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

2 sierpnia 2008 – zwołane zostało Walne Zgromadzenie Członków, które zatwierdziło zmiany w Statucie, by dostosować go do wymogów Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

30 czerwca 2008 – w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach odbyła się konferencja „Śląsko godka – jeszcze gwara czy jednak już język?” pod patronatem Wicemarszałka Senatu RP Krystyny Bochenek, Wojewody Śląskiego Zygmunta Łukaszczyka oraz Rady Języka Polskiego PAN. W trakcie konferencji z referatem „Propozycja normatywizacji pisowni regionalnego języka śląskiego” wystąpił skarbnik Towarzystwa, Bogdan Kallus. Prezes i sekretarz Towarzystwa wręczyli pani Wicemarszałek i panu Wojewodzie rezolucję wzywającą do podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu nadanie śląskiej mowie statusu języka regionalnego oraz do jak najszybszego powołania do życia Komisji Standaryzacyjnej Języka Śląskiego. Do rezolucji dołączone zostały opinie, które napisali dr hab. Jolanta Tambor, dr Tomasz Wicherkiewicz, dr Tomasz Kamusella, dr Elżbieta Anna Sekuła, ks. dr hab. Jerzy Dadaczyński i Juan Lajo.

24 maja 2008 – na miejsce Krystiana Żurowskiego do Zarządu Głównego wszedł Andrzej Szczeponek. Do Głównej Komisji Rewizyjnej przyjęto na jego miejsce Henryka Mościbrodzkiego.

13 maja 2008 – z funkcji członka Zarządu zrezygnował Krystian Żurowski.

2 maja 2008 – wizyta studyjna na Górnym Śląsku doktora Tomasza Wicherkiewicza, kierownika Pracowni Polityki Językowej i Badań nad Mniejszościami Katedry Orientalistyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, polskiego przedstawiciela w Europejskim Biurze Języków Mniej Używanych. W trakcie wizyty dr Wicherkiewicz spotkał się z członkami naszego Towarzystwa, by zapoznać się z postępami w pracach nad standaryzacją śląskiej mowy.

17 kwietnia 2008 – nasz członek, Andrzej Szczeponek wziął udział w konferencji pt. „Ratyfikacja przez Polskę europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych – wyzwaniem dla administracji publicznej i organizacji mniejszości” zorganizowanej przez Kaszubski Zespół Parlamentarny we współpracy z Zrzeszeniem Kaszubsko – Pomorskim.

12 kwietnia 2008 – nasz członek, Mirosław Syniawa, nawiązał kontakty z Akademią Języka Asturyjskiego.

1 marca 2008 – pierwsze Walne Zgromadzenie Członków. Rozwiązany został komitet założycielski, wybrano prezesa – Rafała Adamusa, członków Zarządu Głównego – Mirosława Syniawę, Bogdana Kallusa, Klaudię Porwolik i Krystiana Żurowskiego, oraz członków Głównej Komisji Rewizyjnej – Andrzeja Szczeponika, Marcina Kiełkowskiego i Witolda Pankiewicza.

30 stycznia 2008 – towarzystwo zostało wpisane do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000297625.

10 stycznia 2008 – trzecie spotkanie członków-założycieli w Katowicach. Podczas spotkania zatwierdzone zostały zmiany wprowadzone do Statutu na żądanie sądu.

17 listopada 2007 – drugie spotkanie członków-założycieli w Katowicach. Wybrany został komitet założycielski w składzie: Rafał Adamus, Bogdan Kallus, Marcin Melon, Henryk Mościbrodzki, Mirosław Syniawa, Jacek Tomaszewski, Bronisław Wątroba. Zatwierdzony został Statut. Po spotkaniu komitet założycielski złożył dokumenty niezbędne do rejestracji towarzystwa w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

20 października 2007 – pierwsze spotkanie członków-założycieli w Mikołowie. W spotkaniu wzięli udział: Rafał Adamus, Monika Górny, Bogdan Kallus, Marcin Kiełkowski, Monika Kurpas, Marcin Melon, Henryk Mościbrodzki, Witold Pankiewicz, Klaudia Porwolik, Mirosław Syniawa, Andrzej Szczeponek, Tomasz Tilszer, Jacek Tomaszewski, Bronisław Wątroba, Adrian Wowra, Krystian Żurowski.

Facebook