Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki

§ 6

1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na: 1/ honorowych, 2/ zwyczajnych, 3/ wspierających.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Głównego osobom fizycznym wybitnie zasłużonym w dziedzinie popularyzacji śląskiej mowy i wybitnym twórcom posługującym się śląską mową. Za wybitne zasługi dla popularyzacji śląskiej mowy godność członka honorowego mogą otrzymać również cudzoziemcy.

3. Kandydata na członka zwyczajnego przedstawia na zebraniu Towarzystwa (lub Oddziału) dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa. Uchwałę o przyjęciu członka zwyczajnego podejmuje Zarząd Główny (lub Zarząd Oddziału). Decyzję Zarządu Oddziału zatwierdza Zarząd Główny.

4. Kandydata na członka wspierającego przedstawia na zebraniu Towarzystwa dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa. Uchwałę o przyjęciu członka wspierającego podejmuje Zarząd Główny.

5. Obowiązkiem wszystkich członków jest respektowanie Statutu oraz wszelkich uchwał Zarządu i Walnego Zgromadzenia.

§ 7

1. Członkowie honorowi są zapraszani na wszelkie uroczystości organizowane przez Towarzystwo.

2. Członkowie honorowi zwolnieni są od płacenia składek.

3. Członek honorowy ma prawo:

1/ uczestniczyć w zebraniach Towarzystwa,

2/ otrzymywać wydawnictwa Towarzystwa na warunkach ustalonych przez Zarząd Główny,

3/ ogłaszać swe prace w wydawnictwach Towarzystwa, jeśli spełniają one warunki Redakcji,

4/ być w pierwszej kolejności powołanym do Kapituły Towarzystwa.

4. Godności członka honorowego może pozbawić tylko Walne Zgromadzenie Członków za czyny godzące w dobre imię Towarzystwa.

§ 8

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, korzystający z praw obywatelskich, który złoży pisemną deklarację przystąpienia do Towarzystwa zawierającą akceptację jego celów, statutu i programu, uzyska poparcie dwu członków zwyczajnych, zostanie przyjęty przez Zarząd Główny (lub Zarząd Oddziału, którego uchwała musi być zatwierdzona przez Zarząd Główny) oraz wniesie wpisowe w kwocie ustalonej przez Zarząd Główny. Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być również cudzoziemcy.

2. Członkowie zwyczajni opłacają jednorazowe wpisowe oraz składki roczne, których wysokość ustala Zarząd Główny. Zarząd Główny ustala również zasady zwalniania członków zwyczajnych od uiszczania wpisowego i składek rocznych.

3. Członkowie zwyczajni mają prawo:

1/ uczestniczyć i głosować w zebraniach Towarzystwa,

2/ wybierać władze Towarzystwa,

3/ kandydować do władz Towarzystwa,

4/ być powołanym do Kapituły Towarzystwa,

5/ przedstawiać kandydatów na członków zwyczajnych Zarządowi Głównemu (lub Zarządowi Oddziału),

6/ przedstawiać kandydatów na członków wspierających i honorowych Zarządowi Głównemu,

7/ zgłaszać propozycje, uwagi i postulaty w zakresie działalności statutowej,

8/ otrzymywać wydawnictwa Towarzystwa na warunkach ustalonych przez Zarząd Główny,

9/ ogłaszać swe prace w wydawnictwach Towarzystwa, jeśli spełniają one warunki Redakcji.

4. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1/ brania udziału w realizacji statutowych celów Towarzystwa,

2/ przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,

2/ systematycznego opłacania składek członkowskich, jeżeli nie zostali z opłacania zwolnieni.

5. Członkostwo zwyczajne ustaje wskutek:

1/ śmierci członka Towarzystwa

2/ dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu (lub Zarządowi właściwego Oddziału),

3/ skreślenia przez Zarząd Główny (lub Zarząd Oddziału) za zaleganie z opłatą składek członkowskich przez okres ponad 2 lat,

4/ wykluczenia uchwałą Zarządu Głównego z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, uchwał władz Towarzystwa lub działania na szkodę Towarzystwa. Odwołanie od uchwały może być składane w ciągu 3 miesięcy do Zarządu Głównego. Odwołanie rozpatruje najbliższe Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa.

§ 9

1. Członkiem wspierającym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca gotowość pomocy Towarzystwu w realizacji jego celów. Członek wspierający Towarzystwa, osobiście lub za pośrednictwem swego przedstawiciela, ma prawo uczestniczyć w pracach i Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa.

2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny Towarzystwa.

3. Wysokość wpisowego i składki rocznej członków wspierających jest ustalana w każdym przypadku z Zarządem Głównym Towarzystwa.

4. Członek wspierający nie ma biernego i czynnego prawa wyborczego.

5. Tytułu członka wspierającego pozbawia Zarząd Główny po stwierdzeniu braku zainteresowania ze strony członka wspierającego dla działań Towarzystwa albo postępowania rażąco naruszającego dobre imię lub interesy Towarzystwa.

Władze Towarzystwa

 § 10

1. Władzami Towarzystwa są:

1/ Walne Zgromadzenie Członków,

2/ Prezes Towarzystwa i Zarząd Główny,

3/ Główna Komisja Rewizyjna,

4/ powoływana przez Zarząd Główny Kapituła Towarzystwa, zajmująca się nadawaniem nagród i wyróżnień.

2. Kadencja władz wybieralnych trwa 4 lata.

3. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu Głównego i członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej.

3. Uchwały władz Towarzystwa wszystkich szczebli, w tym także wybieralnych, podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, o ile Statut nie stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

4. Zarząd Główny i Główna Komisja Rewizyjna mogą dokonywać uzupełnień swego składu w trybie kooptacji nowych członków na miejsce wakujące, nie więcej jednak niż do 1/3 członków tych władz pochodzących z wyboru.

5. Zarząd Główny i Główna Komisja Rewizyjna konstytuują się nie później niż w ciągu 10 dni po wyborach.

Walne Zgromadzenie Członków

§ 11

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.

2. Walne Zgromadzenie Członków zbiera się na sesjach zwyczajnych i nadzwyczajnych. Pierwsze Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Komitet Założycielski po rejestracji sądowej Towarzystwa, każde następne Zarząd Główny.

3. Sesje zwyczajne Walnego Zgromadzenia Członków odbywają się w celach sprawozdawczych corocznie w pierwszym kwartale, a w celach sprawozdawczo-wyborczych co 4 lata.

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę osób w drugim terminie.

§ 12

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1/ uchwalanie kierunków działalności Towarzystwa,

2/ uchwalanie zmian Statutu,

3/ uchwalanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa, a w szczególności:

– regulaminu wyborów władz Towarzystwa,

– regulaminu pracy Zarządu Głównego i Zarządów Oddziałów,

– regulaminu pracy Głównej Komisji Rewizyjnej i Komisji Rewizyjnych Oddziałów.

4/ wybór Prezesa, Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,

5/ podejmowanie uchwał w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego,
6/ rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
7/ podejmowanie uchwał w sprawach przedstawianych przez Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną i członków,

8/ nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,

9/ wytyczanie polityki finansowej Towarzystwa,

10/ rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu Głównego,

11/ podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, powołaniu komisji likwidacyjnej i celu, na jaki przeznaczony zostanie majątek Towarzystwa.

§ 13

O terminie pierwszego Walnego Zgromadzenia Członków po rejestracji sądowej i o proponowanym porządku obrad Komitet Założycielski zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia zgromadzenia (pisemnie lub pocztą elektroniczną). W każdym następnym przypadku obowiązek ten, z zachowaniem tego samego terminu spoczywa na Zarządzie Głównym.

§ 14

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane z ważnych przyczyn przez Zarząd Główny:

1/ z własnej inicjatywy Zarządu Głównego,

2/ na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,

3/ na wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa.

2. Zarząd Główny zwołuje nadzwyczajne Zgromadzenie Członków w ciągu 2 miesięcy od daty wpłynięcia wniosku. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd Główny

§ 15

1. Zarząd Główny kieruje działalnością Towarzystwa w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków.

2. W skład Zarządu Głównego wchodzi Prezes oraz 4 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków, w tym sekretarz i skarbnik. W skład Zarządu Głównego wchodzą ponadto: przewodniczący Oddziałów wybrani wcześniej w bezpośrednich wyborach oraz redaktorzy naczelni wydawnictw Towarzystwa. Prezes Towarzystwa przewodniczy Zarządowi Głównemu.

§ 16

Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

1/ realizowanie statutowych celów Towarzystwa,

2/ kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa,

3/ reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,

4/ realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

5/ zarządzanie majątkiem Towarzystwa,

6/ opracowywanie programów i planów działalności oraz preliminarzy budżetowych Towarzystwa,
7/ zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków i proponowanie porządku obrad,

8/ przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych,

9/ zatwierdzanie uchwał Zarządów Oddziałów dotyczących przyjmowania i skreślania członków zwyczajnych,

10/ przyjmowanie członków wspierających i usuwanie ich w wypadkach przewidzianych w § 9,

11/ powoływanie, rozwiązywanie i nadzorowanie Oddziałów Towarzystwa,

12/ powoływanie redaktorów i rad redakcyjnych wydawnictw Towarzystwa,

13/ opracowywanie okresowych sprawozdań z merytorycznej i finansowej działalności Towarzystwa,

14/ przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Członków wniosków o nadanie i odebranie godności członków honorowych,

15/ uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,

16/ w uzasadnionych przypadkach zwalnianie członków zwyczajnych z obowiązku płacenia składek,

17/ podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa w organizacjach krajowych i zagranicznych,

18/ prowadzenie spraw Towarzystwa niezastrzeżonych dla innych władz.

§ 17

Do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu Głównego wymagane są podpisy prezesa i jednego z pozostałych członków Zarządu Głównego.

§ 18

Posiedzenia Zarządu Głównego zwoływane w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

Główna Komisja Rewizyjna

§ 19

1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Towarzystwa i odpowiada za pracę przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego.

3. Członek Głównej Komisji Rewizyjnej nie może:

1/ być jednocześnie członkiem Zarządu Głównego,

2/ pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu Głównego,

3/ być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

4/ otrzymywać z tytułu członkostwa w Głównej Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w Ustawie o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 20

Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1/  kontrola całokształtu działalności, a w szczególności co najmniej raz w roku kontrola działalności finansowej Towarzystwa,

2/  składanie sprawozdania na Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z oceną działalności i wnioskami w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego,
3/  przedstawianie Zarządowi Głównemu propozycji zmian w działalności Towarzystwa,

4/  sprawowanie nadzoru nad Komisjami Rewizyjnymi Oddziałów oraz rozpatrywanie odwołań od ich orzeczeń.

§ 21

Główna Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:

1/ żądania od Zarządu Głównego przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Towarzystwa,

2/ żądania od członków Zarządu Głównego złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

§ 22

Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego członek Głównej Komisji Rewizyjnej uczestniczą w obradach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

Kapituła Towarzystwa

§ 23

Do celów nadawania nagród i wyróżnień Zarząd powołuje Kapitułę Towarzystwa. Przewodniczącym Kapituły zostaje jeden z członków Zarządu Głównego. Na jego wniosek powoływani są pozostali członkowie Kapituły Towarzystwa. Członkowie honorowi Towarzystwa są powoływani na członków Kapituły Towarzystwa w pierwszej kolejności. Liczba członków kapituły powinna być zawsze nieparzysta. Członek kapituły może zostać odwołany, jeżeli nie bierze udziału w jej posiedzeniach.

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook