Oddziały Towarzystwa

§ 24

1. Oddział może być powołany uchwałą Zarządu Głównego, na wniosek co najmniej 10 członków Towarzystwa złożony na piśmie.

2. Siedzibę i teren działania Oddziału określa Zarząd Główny.

3. Materialną podstawą działalności Oddziału są składki członkowskie oraz fundusze przekazywane przez Zarząd Główny.

4. Na wniosek Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału i za zgodą Zarządu Głównego Oddział może wszcząć postępowanie mające na celu uzyskanie osobowości prawnej.

 § 25

1. Władzami Oddziału są:

1/ Walne Zebranie Członków Oddziału,

2/ Zarząd Oddziału,

3/ Komisja Rewizyjna Oddziału.

2. Kadencja władz Oddziału trwa 4 lata i winna rozpoczynać się przed Walnym Zgromadzeniem Członków Towarzystwa.

3. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu Oddziału i członkiem Komisji Rewizyjnej Oddziału.

4. Zarząd Oddziału i Komisja Rewizyjna Oddziału mogą dokonywać uzupełnień swego składu w trybie kooptacji nowych członków na miejsce wakujące, nie więcej jednak niż do 1/3 członków tych władz pochodzących z wyboru.

Walne Zebranie Członków Oddziału

§ 26

1. Walne Zebranie Członków Oddziału zbiera się na sesjach zwyczajnych i nadzwyczajnych.

2. Sesje zwyczajne Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału odbywają się w celach sprawozdawczych corocznie w pierwszym kwartale, a w celach sprawozdawczo-wyborczych co 4 lata.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności 1/2 liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę osób w drugim terminie.

§ 27

Do zakresu działania Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

1/ uchwalanie programu działalności Oddziału, zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami władz Towarzystwa,

2/ wybór Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,

3/ rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,

4/ podejmowanie uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania Członków Oddziału.

§ 28

O terminie Walnego Zebrania Członków Oddziału oraz o proponowanym porządku obrad Zarząd Oddziału zawiadamia członków co najmniej na 10 dni przed terminem zebrania (pisemnie lub pocztą elektroniczną).

§ 29

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału jest zwoływane z ważnych przyczyn przez Zarząd:

1/ z własnej inicjatywy Zarządu Oddziału,

2/ na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,

3/ na wniosek Zarządu Głównego,

4/ na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,

5/ na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Oddziału.

2. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd Oddziału

§ 30

Zarząd Oddziału składa się z 3 osób: przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Zarząd konstytuuje się nie później niż w ciągu tygodnia od daty wyborów.

§ 31

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

1/ realizowanie statutowych celów Towarzystwa,

2/ realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków oraz uchwał i wytycznych władz Towarzystwa,
3/ opracowywanie planów działalności Oddziału i sprawozdań dla Zarządu Głównego,

4/ prowadzenie działalności finansowej w ramach upoważnień i wytycznych udzielanych przez Zarząd Główny,

5/ zwoływanie Walnych Zebrań Członków Oddziału i składanie na nich sprawozdań ze swej działalności,

6/ przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych, które zatwierdzane jest przez Zarząd Główny.

§ 32

Zebranie Zarządu Oddziału zwołuje przewodniczący w miarę potrzeby, nie rzadziej niż dwa razy w roku.

§ 33

Do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu Oddziału wymagane są podpisy przewodniczącego i jednego z pozostałych członków Zarządu Oddziału.

Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 34

1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.

2. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej Oddziału uczestniczy w zebraniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym,

3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

1/ kontrola całokształtu działalności Oddziału, a w szczególności co najmniej raz w roku jego działalności finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli opłacania składek członkowskich,

2/ składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków Oddziału wraz z oceną działalności i propozycjami w sprawie udzielenia absolutorium i uwagami dotyczącymi kierunków działalności Oddziału,

3/ przedstawianie Zarządowi Oddziału propozycji zmian w działalności Oddziału.

 

Majątek i fundusze Towarzystwa

§ 35

1. Majątek Towarzystwa stanowią nabyte w czasie działalności statutowej prawa, przedmioty i nieruchomości oraz fundusze, a w szczególności: wpisowe i składki członkowskie, spadki, dotacje, zapisy, subwencje, darowizny oraz inne przysporzenia majątkowe dokonane na rzecz Towarzystwa przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, wpływy ze zbiórek organizowanych przez Towarzystwo, odsetki bankowe, wpływy i dochody z działalności gospodarczej i wydawniczej Towarzystwa oraz inne wpływy i dochody.

2. Majątkiem Towarzystwa dysponuje Zarząd Główny na podstawie uchwał podjętych zwykłą większością głosów.

3. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Towarzystwa ustala Zarząd Główny na podstawie wytycznych Walnego Zgromadzenia Członków. Władze Oddziałów są zobowiązane zarządzać majątkiem Towarzystwa zgodnie z tymi zasadami.

4. Wnoszone przez członków zwyczajnych opłaty wpisowe i składki przyjmowane są przez skarbnika Zarządu Głównego (lub Zarządu Oddziału).

5. Wnoszone przez członków wspierających opłaty wpisowe i składki przyjmowane są przez skarbnika Zarządu Głównego.

6. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych według ogólnie obowiązujących zasad i przepisów, jeśli zarejestrowało takową działalność w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów jego statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

7. Towarzystwo może korzystać z kredytów bankowych, a także zaciągać pożyczki w innych organizacjach gospodarczych dla realizacji swoich celów statutowych.

8. Oświadczenie woli w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Towarzystwa składa co najmniej dwóch członków Zarządu w tym prezes. Do zaciągania zobowiązań powyżej 10 000 zł (dziesięciu tysięcy złotych) wymagana jest uchwała Zarządu.

§ 36

Zabrania się:

1/ udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2/ przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3/ wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

4/ zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 37

1. Zmiany Statutu i rozwiązanie Towarzystwa wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie Członków zadecyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa i powoła komisję likwidacyjną.

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook