Postanowienia ogólne

§ 1

1. Towarzystwo nosi nazwę „Pro Loquela Silesiana” Towarzystwo Kultywowania i Promowania Śląskiej Mowy. W dalszej części Statutu nazywane jest Towarzystwem.

2. Towarzystwo jest niezależnym, samorządnym, dobrowolnym zrzeszeniem osób gotowych działać na rzecz celów stawianych sobie przez Towarzystwo, akceptujących jego Statut i program. Członkami wspierającymi Towarzystwa mogą być również osoby prawne.

3. Towarzystwo posiada osobowość prawną.

4. Towarzystwo zostaje powołane aktem woli członków, których Walne Zgromadzenie staje się najwyższą władzą Towarzystwa.

§ 2

1. Towarzystwo działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu, jak również na podstawie Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Chorzów. Towarzystwo może prowadzić działalność także poza granicami kraju zgodnie z prawem kraju, w którym prowadzi działalność, oraz prawem polskim.

3. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych, o ile taką decyzję podejmie Zarząd i jest to zgodne z celami statutowymi Towarzystwa.

§ 3

1. Towarzystwo może używać oznak, symboli, legitymacji i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Towarzystwo może ustanawiać i nadawać własne wyróżnienia i odznaczenia.

3. Towarzystwo ma prawo zakładania terenowych oddziałów na zasadach określonych w dalszej części Statutu.

Cele i środki działania

 § 4

Celem Towarzystwa jest dbałość o należną śląskiej mowie pozycję w społeczności Górnego Śląska i jej obecność w przestrzeni publicznej, upowszechnianie wiedzy o śląskiej mowie, inicjowanie i wspomaganie prac mających na celu ujednolicenie śląskiej ortografii, gramatyki i leksyki, promowanie śląskiej mowy poprzez media i publikacje oraz wspieranie twórców posługujących się śląską mową.

 § 5

Cele te Towarzystwo osiąga przez nieodpłatną i odpłatną działalność w sferze nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji, a w szczególności poprzez:

1/  organizowanie posiedzeń, zjazdów i konferencji dotyczących kwestii śląskiej mowy

– działalność nieodpłatna i odpłatna:

 •   działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z

– działalność nieodpłatna:

 •   działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD: 94.99.Z

2/  wydawanie własnych czasopism i prac zwartych, zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej, w tym produkcja wydawnictw komputerowych, telewizyjnych i radiowych – działalność nieodpłatna i odpłatna:

 •   wydawanie książek – PKD: 58.11.Z
 •   wydawanie gazet – PKD: 58.13.Z
 •   wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD: 58.14.Z
 •   pozostała działalność wydawnicza – PKD: 58.19.Z
 •   działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych – PKD: 58.21.Z
 •   działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – PKD: 58.29.Z
 •   działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD: 59.11.Z
 •   działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – PKD: 59.12.Z
 •   działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD: 59.13.Z
 •   działalność związana z projekcją filmów – PKD: 59.14.Z
 •   działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD: 59.20.Z
 •   działalność portali internetowych – PKD: 63.12.Z

3/  gromadzenie własnego księgozbioru oraz powszechne jego udostępnianie

– działalność nieodpłatna i odpłatna:

 •   działalność bibliotek – PKD: 91.01.A

4/  inicjowanie i wspieranie działań promujących mowę śląską w mediach i przestrzeni publicznej – działalność nieodpłatna i odpłatna:

 •   działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – PKD: 90.01.Z
 •   działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych – PKD: 90.02.Z
 •   artystyczna i literacka działalność twórcza – PKD: 90.03.Z
 •   działalność obiektów kulturalnych – PKD: 90.04.Z

– działalność nieodpłatna:

 •   działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD: 94.99.Z

5/  wyrażanie opinii w sprawach dotyczących obecności śląskiej mowy w mediach, przestrzeni publicznej i piśmiennictwie, rozstrzyganie wątpliwości językowych odnośnie słownictwa, gramatyki i wymowy, opiniowanie stosowanych norm ortograficznych i interpunkcyjnych

– działalność nieodpłatna i odpłatna:

 •   badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – PKD: 72.20.Z
 •   działalność związana z tłumaczeniami – PKD: 74.30.Z

6/  upowszechnianie wiedzy o śląskiej mowie przez odczyty publiczne, wystawy, działalność prowadzoną w Internecie itp.,

– działalność nieodpłatna:

 •   działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD: 94.99.Z

7/  wspomaganie językowej edukacji regionalnej poprzez współpracę ze szkolnictwem szczebla podstawowego i średniego

– działalność nieodpłatna i odpłatna:

 •   zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych – PKD: 85.42.A
 •   pozaszkolne formy edukacji artystycznej – PKD: 85.52.Z
 •   pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD: 85.59.B
 •   działalność wspomagająca edukację – PKD: 85.60.Z

8/  wyróżnianie wybitnych dokonań twórczych i zasług na polu popularyzacji śląskiej mowy,

– działalność nieodpłatna:

 •   działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD: 94.99.Z

9/  współpracę z innymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w sprawach będących przedmiotem działalności Towarzystwa

– działalność nieodpłatna:

 •   działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD: 94.99.Z
Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki

§ 6

1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na: 1/ honorowych, 2/ zwyczajnych, 3/ wspierających.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Głównego osobom fizycznym wybitnie zasłużonym w dziedzinie popularyzacji śląskiej mowy i wybitnym twórcom posługującym się śląską mową. Za wybitne zasługi dla popularyzacji śląskiej mowy godność członka honorowego mogą otrzymać również cudzoziemcy.

3. Kandydata na członka zwyczajnego przedstawia na zebraniu Towarzystwa (lub Oddziału) dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa. Uchwałę o przyjęciu członka zwyczajnego podejmuje Zarząd Główny (lub Zarząd Oddziału). Decyzję Zarządu Oddziału zatwierdza Zarząd Główny.

4. Kandydata na członka wspierającego przedstawia na zebraniu Towarzystwa dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa. Uchwałę o przyjęciu członka wspierającego podejmuje Zarząd Główny.

5. Obowiązkiem wszystkich członków jest respektowanie Statutu oraz wszelkich uchwał Zarządu i Walnego Zgromadzenia.

§ 7

1. Członkowie honorowi są zapraszani na wszelkie uroczystości organizowane przez Towarzystwo.

2. Członkowie honorowi zwolnieni są od płacenia składek.

3. Członek honorowy ma prawo:

1/ uczestniczyć w zebraniach Towarzystwa,

2/ otrzymywać wydawnictwa Towarzystwa na warunkach ustalonych przez Zarząd Główny,

3/ ogłaszać swe prace w wydawnictwach Towarzystwa, jeśli spełniają one warunki Redakcji,

4/ być w pierwszej kolejności powołanym do Kapituły Towarzystwa.

4. Godności członka honorowego może pozbawić tylko Walne Zgromadzenie Członków za czyny godzące w dobre imię Towarzystwa.

§ 8

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, korzystający z praw obywatelskich, który złoży pisemną deklarację przystąpienia do Towarzystwa zawierającą akceptację jego celów, statutu i programu, uzyska poparcie dwu członków zwyczajnych, zostanie przyjęty przez Zarząd Główny (lub Zarząd Oddziału, którego uchwała musi być zatwierdzona przez Zarząd Główny) oraz wniesie wpisowe w kwocie ustalonej przez Zarząd Główny. Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być również cudzoziemcy.

2. Członkowie zwyczajni opłacają jednorazowe wpisowe oraz składki roczne, których wysokość ustala Zarząd Główny. Zarząd Główny ustala również zasady zwalniania członków zwyczajnych od uiszczania wpisowego i składek rocznych.

3. Członkowie zwyczajni mają prawo:

1/ uczestniczyć i głosować w zebraniach Towarzystwa,

2/ wybierać władze Towarzystwa,

3/ kandydować do władz Towarzystwa,

4/ być powołanym do Kapituły Towarzystwa,

5/ przedstawiać kandydatów na członków zwyczajnych Zarządowi Głównemu (lub Zarządowi Oddziału),

6/ przedstawiać kandydatów na członków wspierających i honorowych Zarządowi Głównemu,

7/ zgłaszać propozycje, uwagi i postulaty w zakresie działalności statutowej,

8/ otrzymywać wydawnictwa Towarzystwa na warunkach ustalonych przez Zarząd Główny,

9/ ogłaszać swe prace w wydawnictwach Towarzystwa, jeśli spełniają one warunki Redakcji.

4. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1/ brania udziału w realizacji statutowych celów Towarzystwa,

2/ przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,

2/ systematycznego opłacania składek członkowskich, jeżeli nie zostali z opłacania zwolnieni.

5. Członkostwo zwyczajne ustaje wskutek:

1/ śmierci członka Towarzystwa

2/ dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu (lub Zarządowi właściwego Oddziału),

3/ skreślenia przez Zarząd Główny (lub Zarząd Oddziału) za zaleganie z opłatą składek członkowskich przez okres ponad 2 lat,

4/ wykluczenia uchwałą Zarządu Głównego z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, uchwał władz Towarzystwa lub działania na szkodę Towarzystwa. Odwołanie od uchwały może być składane w ciągu 3 miesięcy do Zarządu Głównego. Odwołanie rozpatruje najbliższe Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa.

§ 9

1. Członkiem wspierającym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca gotowość pomocy Towarzystwu w realizacji jego celów. Członek wspierający Towarzystwa, osobiście lub za pośrednictwem swego przedstawiciela, ma prawo uczestniczyć w pracach i Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa.

2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny Towarzystwa.

3. Wysokość wpisowego i składki rocznej członków wspierających jest ustalana w każdym przypadku z Zarządem Głównym Towarzystwa.

4. Członek wspierający nie ma biernego i czynnego prawa wyborczego.

5. Tytułu członka wspierającego pozbawia Zarząd Główny po stwierdzeniu braku zainteresowania ze strony członka wspierającego dla działań Towarzystwa albo postępowania rażąco naruszającego dobre imię lub interesy Towarzystwa.

Władze Towarzystwa

 § 10

1. Władzami Towarzystwa są:

1/ Walne Zgromadzenie Członków,

2/ Prezes Towarzystwa i Zarząd Główny,

3/ Główna Komisja Rewizyjna,

4/ powoływana przez Zarząd Główny Kapituła Towarzystwa, zajmująca się nadawaniem nagród i wyróżnień.

2. Kadencja władz wybieralnych trwa 4 lata.

3. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu Głównego i członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej.

3. Uchwały władz Towarzystwa wszystkich szczebli, w tym także wybieralnych, podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, o ile Statut nie stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

4. Zarząd Główny i Główna Komisja Rewizyjna mogą dokonywać uzupełnień swego składu w trybie kooptacji nowych członków na miejsce wakujące, nie więcej jednak niż do 1/3 członków tych władz pochodzących z wyboru.

5. Zarząd Główny i Główna Komisja Rewizyjna konstytuują się nie później niż w ciągu 10 dni po wyborach.

Walne Zgromadzenie Członków

§ 11

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.

2. Walne Zgromadzenie Członków zbiera się na sesjach zwyczajnych i nadzwyczajnych. Pierwsze Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Komitet Założycielski po rejestracji sądowej Towarzystwa, każde następne Zarząd Główny.

3. Sesje zwyczajne Walnego Zgromadzenia Członków odbywają się w celach sprawozdawczych corocznie w pierwszym kwartale, a w celach sprawozdawczo-wyborczych co 4 lata.

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę osób w drugim terminie.

§ 12

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1/ uchwalanie kierunków działalności Towarzystwa,

2/ uchwalanie zmian Statutu,

3/ uchwalanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa, a w szczególności:

– regulaminu wyborów władz Towarzystwa,

– regulaminu pracy Zarządu Głównego i Zarządów Oddziałów,

– regulaminu pracy Głównej Komisji Rewizyjnej i Komisji Rewizyjnych Oddziałów.

4/ wybór Prezesa, Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,

5/ podejmowanie uchwał w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego,
6/ rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
7/ podejmowanie uchwał w sprawach przedstawianych przez Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną i członków,

8/ nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,

9/ wytyczanie polityki finansowej Towarzystwa,

10/ rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu Głównego,

11/ podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, powołaniu komisji likwidacyjnej i celu, na jaki przeznaczony zostanie majątek Towarzystwa.

§ 13

O terminie pierwszego Walnego Zgromadzenia Członków po rejestracji sądowej i o proponowanym porządku obrad Komitet Założycielski zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia zgromadzenia (pisemnie lub pocztą elektroniczną). W każdym następnym przypadku obowiązek ten, z zachowaniem tego samego terminu spoczywa na Zarządzie Głównym.

§ 14

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane z ważnych przyczyn przez Zarząd Główny:

1/ z własnej inicjatywy Zarządu Głównego,

2/ na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,

3/ na wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa.

2. Zarząd Główny zwołuje nadzwyczajne Zgromadzenie Członków w ciągu 2 miesięcy od daty wpłynięcia wniosku. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd Główny

§ 15

1. Zarząd Główny kieruje działalnością Towarzystwa w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków.

2. W skład Zarządu Głównego wchodzi Prezes oraz 4 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków, w tym sekretarz i skarbnik. W skład Zarządu Głównego wchodzą ponadto: przewodniczący Oddziałów wybrani wcześniej w bezpośrednich wyborach oraz redaktorzy naczelni wydawnictw Towarzystwa. Prezes Towarzystwa przewodniczy Zarządowi Głównemu.

§ 16

Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

1/ realizowanie statutowych celów Towarzystwa,

2/ kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa,

3/ reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,

4/ realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

5/ zarządzanie majątkiem Towarzystwa,

6/ opracowywanie programów i planów działalności oraz preliminarzy budżetowych Towarzystwa,
7/ zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków i proponowanie porządku obrad,

8/ przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych,

9/ zatwierdzanie uchwał Zarządów Oddziałów dotyczących przyjmowania i skreślania członków zwyczajnych,

10/ przyjmowanie członków wspierających i usuwanie ich w wypadkach przewidzianych w § 9,

11/ powoływanie, rozwiązywanie i nadzorowanie Oddziałów Towarzystwa,

12/ powoływanie redaktorów i rad redakcyjnych wydawnictw Towarzystwa,

13/ opracowywanie okresowych sprawozdań z merytorycznej i finansowej działalności Towarzystwa,

14/ przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Członków wniosków o nadanie i odebranie godności członków honorowych,

15/ uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,

16/ w uzasadnionych przypadkach zwalnianie członków zwyczajnych z obowiązku płacenia składek,

17/ podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa w organizacjach krajowych i zagranicznych,

18/ prowadzenie spraw Towarzystwa niezastrzeżonych dla innych władz.

§ 17

Do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu Głównego wymagane są podpisy prezesa i jednego z pozostałych członków Zarządu Głównego.

§ 18

Posiedzenia Zarządu Głównego zwoływane w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

Główna Komisja Rewizyjna

§ 19

1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Towarzystwa i odpowiada za pracę przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego.

3. Członek Głównej Komisji Rewizyjnej nie może:

1/ być jednocześnie członkiem Zarządu Głównego,

2/ pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu Głównego,

3/ być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

4/ otrzymywać z tytułu członkostwa w Głównej Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w Ustawie o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 20

Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1/  kontrola całokształtu działalności, a w szczególności co najmniej raz w roku kontrola działalności finansowej Towarzystwa,

2/  składanie sprawozdania na Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z oceną działalności i wnioskami w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego,
3/  przedstawianie Zarządowi Głównemu propozycji zmian w działalności Towarzystwa,

4/  sprawowanie nadzoru nad Komisjami Rewizyjnymi Oddziałów oraz rozpatrywanie odwołań od ich orzeczeń.

§ 21

Główna Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:

1/ żądania od Zarządu Głównego przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Towarzystwa,

2/ żądania od członków Zarządu Głównego złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

§ 22

Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego członek Głównej Komisji Rewizyjnej uczestniczą w obradach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

Kapituła Towarzystwa

§ 23

Do celów nadawania nagród i wyróżnień Zarząd powołuje Kapitułę Towarzystwa. Przewodniczącym Kapituły zostaje jeden z członków Zarządu Głównego. Na jego wniosek powoływani są pozostali członkowie Kapituły Towarzystwa. Członkowie honorowi Towarzystwa są powoływani na członków Kapituły Towarzystwa w pierwszej kolejności. Liczba członków kapituły powinna być zawsze nieparzysta. Członek kapituły może zostać odwołany, jeżeli nie bierze udziału w jej posiedzeniach.

Oddziały Towarzystwa

§ 24

1. Oddział może być powołany uchwałą Zarządu Głównego, na wniosek co najmniej 10 członków Towarzystwa złożony na piśmie.

2. Siedzibę i teren działania Oddziału określa Zarząd Główny.

3. Materialną podstawą działalności Oddziału są składki członkowskie oraz fundusze przekazywane przez Zarząd Główny.

4. Na wniosek Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału i za zgodą Zarządu Głównego Oddział może wszcząć postępowanie mające na celu uzyskanie osobowości prawnej.

 § 25

1. Władzami Oddziału są:

1/ Walne Zebranie Członków Oddziału,

2/ Zarząd Oddziału,

3/ Komisja Rewizyjna Oddziału.

2. Kadencja władz Oddziału trwa 4 lata i winna rozpoczynać się przed Walnym Zgromadzeniem Członków Towarzystwa.

3. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu Oddziału i członkiem Komisji Rewizyjnej Oddziału.

4. Zarząd Oddziału i Komisja Rewizyjna Oddziału mogą dokonywać uzupełnień swego składu w trybie kooptacji nowych członków na miejsce wakujące, nie więcej jednak niż do 1/3 członków tych władz pochodzących z wyboru.

Walne Zebranie Członków Oddziału

§ 26

1. Walne Zebranie Członków Oddziału zbiera się na sesjach zwyczajnych i nadzwyczajnych.

2. Sesje zwyczajne Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału odbywają się w celach sprawozdawczych corocznie w pierwszym kwartale, a w celach sprawozdawczo-wyborczych co 4 lata.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności 1/2 liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę osób w drugim terminie.

§ 27

Do zakresu działania Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

1/ uchwalanie programu działalności Oddziału, zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami władz Towarzystwa,

2/ wybór Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,

3/ rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,

4/ podejmowanie uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania Członków Oddziału.

§ 28

O terminie Walnego Zebrania Członków Oddziału oraz o proponowanym porządku obrad Zarząd Oddziału zawiadamia członków co najmniej na 10 dni przed terminem zebrania (pisemnie lub pocztą elektroniczną).

§ 29

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału jest zwoływane z ważnych przyczyn przez Zarząd:

1/ z własnej inicjatywy Zarządu Oddziału,

2/ na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,

3/ na wniosek Zarządu Głównego,

4/ na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,

5/ na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Oddziału.

2. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd Oddziału

§ 30

Zarząd Oddziału składa się z 3 osób: przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Zarząd konstytuuje się nie później niż w ciągu tygodnia od daty wyborów.

§ 31

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

1/ realizowanie statutowych celów Towarzystwa,

2/ realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków oraz uchwał i wytycznych władz Towarzystwa,
3/ opracowywanie planów działalności Oddziału i sprawozdań dla Zarządu Głównego,

4/ prowadzenie działalności finansowej w ramach upoważnień i wytycznych udzielanych przez Zarząd Główny,

5/ zwoływanie Walnych Zebrań Członków Oddziału i składanie na nich sprawozdań ze swej działalności,

6/ przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych, które zatwierdzane jest przez Zarząd Główny.

§ 32

Zebranie Zarządu Oddziału zwołuje przewodniczący w miarę potrzeby, nie rzadziej niż dwa razy w roku.

§ 33

Do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu Oddziału wymagane są podpisy przewodniczącego i jednego z pozostałych członków Zarządu Oddziału.

Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 34

1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.

2. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej Oddziału uczestniczy w zebraniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym,

3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

1/ kontrola całokształtu działalności Oddziału, a w szczególności co najmniej raz w roku jego działalności finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli opłacania składek członkowskich,

2/ składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków Oddziału wraz z oceną działalności i propozycjami w sprawie udzielenia absolutorium i uwagami dotyczącymi kierunków działalności Oddziału,

3/ przedstawianie Zarządowi Oddziału propozycji zmian w działalności Oddziału.

 

Majątek i fundusze Towarzystwa

§ 35

1. Majątek Towarzystwa stanowią nabyte w czasie działalności statutowej prawa, przedmioty i nieruchomości oraz fundusze, a w szczególności: wpisowe i składki członkowskie, spadki, dotacje, zapisy, subwencje, darowizny oraz inne przysporzenia majątkowe dokonane na rzecz Towarzystwa przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, wpływy ze zbiórek organizowanych przez Towarzystwo, odsetki bankowe, wpływy i dochody z działalności gospodarczej i wydawniczej Towarzystwa oraz inne wpływy i dochody.

2. Majątkiem Towarzystwa dysponuje Zarząd Główny na podstawie uchwał podjętych zwykłą większością głosów.

3. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Towarzystwa ustala Zarząd Główny na podstawie wytycznych Walnego Zgromadzenia Członków. Władze Oddziałów są zobowiązane zarządzać majątkiem Towarzystwa zgodnie z tymi zasadami.

4. Wnoszone przez członków zwyczajnych opłaty wpisowe i składki przyjmowane są przez skarbnika Zarządu Głównego (lub Zarządu Oddziału).

5. Wnoszone przez członków wspierających opłaty wpisowe i składki przyjmowane są przez skarbnika Zarządu Głównego.

6. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych według ogólnie obowiązujących zasad i przepisów, jeśli zarejestrowało takową działalność w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów jego statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

7. Towarzystwo może korzystać z kredytów bankowych, a także zaciągać pożyczki w innych organizacjach gospodarczych dla realizacji swoich celów statutowych.

8. Oświadczenie woli w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Towarzystwa składa co najmniej dwóch członków Zarządu w tym prezes. Do zaciągania zobowiązań powyżej 10 000 zł (dziesięciu tysięcy złotych) wymagana jest uchwała Zarządu.

§ 36

Zabrania się:

1/ udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2/ przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3/ wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

4/ zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 37

1. Zmiany Statutu i rozwiązanie Towarzystwa wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie Członków zadecyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa i powoła komisję likwidacyjną.

Facebook